قانون اساسی

هشت و یازده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به قانون به پیشنهاد تغییر داده شده است.

پنج و بیست و چهار دقیقهٔ بامداد یک شنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما در انشا و ویرایش‌های نخست قانون اساسی[…]