کنکور

یازده و سی و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مربوطه به کنکور به پیشنهاد تغییر داده شده است، در این خصوص ما پیشتر حذف کنکور را در نظر آورده‌ایم که البتّه در صورت تغییر نظام آموزشی پایه و کشف استعداد افراد از کودکی به خودی[…]

بورسیه‌های غیر قانونی

گمان می‌بریم روز گذشته بخشی که در خصوص بورسیه‌ها در ایالات متّحدهٔ آمریکا مشکل ساز بودند تا میزانی با زوایای امر آشنا شده‌اند، بیست و یک و بیست و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

شانزده و چهل و یک دقیقهٔ[…]