آقای سیّد علی خامنه‌ای

آیا هیچ گمان ندارید که ما وارد دوران پس از آقای خامنه‌ای شده باشیم، دست کم به گمان ما چنین می‌رسد. پانزده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر به گمان ما اینطور رسیده است که قتل آقای بابک خرّمدین به دست کارفرمای سهروردی ما صورت پذیرفته است. البتّه در کندن پوست آقای خامنه‌ای نیز یکی از مجریان را هم ایشان در نظر داریم، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، نوزده و شانزده دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم آقای مخبر از مجریان کندن پوست آقای خامنه‌ای باشند، سیزده و بیست و چهار دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.

به گمان و ارادهٔ ما مسئولیّت در اختیار قرار دادن هر موضوع مفید برای افراد مشکل ساز در مسیر کندن پوست آقای خامنه‌ای با مجریان است حتّی اگر یک لیوان آب باشد. بیست و یک و بیست و نه دقیقهٔ جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی. خواهد بود به است ویراست شد، چهل و یک دقیقهٔ همین ساعت. به گمان ما افزوده شد، پنجاه و دو دقیقهٔ همین ساعت. مفید است در پس از کندن پوست به موضوع مفید پیش از کندن پوست ویراست شد، اراده به گمان افزوده شد، پنجاه و شش دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر نام برای آقایان آذری جهرمی و ظریف توسّط آقای خامنه‌ای انتخاب شده است، یازده و هجده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر در خصوص اینکه احتمالاً مناسب خواهد بود محوّل داشتن اجرای کندن پوست آقای خامنه‌ای به آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح، ما در خصوص آقایان عزیز جعفری فرمانده پیشین سپاه و آقای سعید محمّد نیز همین گمان را می‌بریم. بیست و یک و سی و سه دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی. مایلیم در این باب اشاره‌ای به سهروردی نیز داشته باشیم، گمان می‌بریم قابل بررسی باشد. پنجاه دقیقهٔ همین ساعت.

گمان به ترتیبی بود که گویی سیفون برادر بزرگتر آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای کشیده شد و در فرانسه از لولهٔ فاضلاب شکافته شده تخلیه شد. بلا نسبت هر آنچه بلانسبت می‌پذیرد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، شش و پنجاه و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

طرح موضوع لباس ما که پیشتر مطرح شده گویا از جانب آقای جهرمی برنامه ریزی شده و مورد استفاده خود ایشان، آقای خامنه‌ای، همسر آقای خامنه‌ای و چند تن از اعضای خانوادهٔ آقای خامنه‌ای قرار گرفته است تقریباً به همان ترتیب مذکور بر اساس اقتضای کالبد. چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و نه دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی. أقای خامنه‌ای به آقای خامنه‌ای اصلاح شد، به گمان ما این خطای کیبورد به نظر تکراری و ساختگی می‌رسد، چنین گمان برده‌ایم افزوده شد. دوازده و چهل و چهار دقیقهٔ همین روز.

احتمالاً نشود منتفی دانست کسانی که کندن پوست آقای خامنه‌ای را اجرا داشتند قرار نیست پوستشان کنده شود. نه و بیست و شش دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است، سی و دو دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر آقای خامنه‌ای در شرف موفّقیّت هستند در مسیر ساختن اسطوره‌ای برای ادیان ابراهیمی، آغازگر یک راه، دست کم از منظر ما انجام شده است، آیا خواهیم ایستاد به وقت بیهوشی ایشان اگر در حین کندن پوست اتّفاق افتد، به نظر همین طور است تا به هوشی مجدّد مگر اینکه پیش از اتمام کار اجل فرا رسد، چه نیروهایی در نظر گرفته شده‌اند برای اجرا، چه نیروهایی تعلیم دیده‌اند برای این قبیل موارد در بازدهی بالا. دو بامداد جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. هفده دقیقهٔ همین ساعت.

مایلیم پوست آقای خامنه‌ای زنده کنده شود. بیست و چهل و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

گویا لباسی پیش از آنکه به دست ما برسد به حضور آقای خامنه‌ای رسیده و کلاه آن توسّط همسر ایشان به کرات دستگاه تناسلی آقای خامنه‌ای مالانده شده است، گویا سودایی از طاق اندیشه در سر می‌پرورانده‌اند و رفتارهای مرسوم از قبیل لودگی، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. سیزده و پنجاه و نه دقیقهٔ هشت دی هزار و چهارصد شمسی. از قبیل لودگی افزوده شد، چهارده و چهل و دو دقیقهٔ همین روز.

به نظر قتل آقای بابک خرّمدین کار برادر بزرگتر آقای خامنه‌ای آقای سیّد محمّد خامنه‌ای است. هفت و هفت دقیقهٔ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی. “به آن ترتیب” از پیش از “کار” حذف شد، به نظر آقای سیّد محمّد خامنه‌ای در قتلی نظیر آنچه آقای معتصم عبّاسی انجام داده‌اند تمایل به ایجاد جراحتی عمود بر مسیر جراحتی دیگر داشته‌اند تا شاید به این ترتیب مسیر آن را سد زنند. نوزده دقیقهٔ همین ساعت. در مجموع چنین گمان برده‌ایم، بیست و دو دقیقهٔ همین ساعت.

گویا ما در کیفیّت نوه‌های آقای خامنه‌ای در خطا بوده‌ایم و در نوه از پسران نیز خشونت مشاهده می‌شود به شکلی که به سادگی فرد را لازم به مدیریّت به گمان برساند، نمونه‌ای از مصداق این گمان خانوم ماندانا مانی هستند، به نظر یکی از دلایل اصلی عدم استقرار آقای ماسک در این حوالی خانوم مانی هستند دست کم در اجرا، این تصمیم به نظر از آقای خامنه‌ای جوشیده است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. شش و سی و سه دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم اعدام آقای علی خامنه‌ای اجرا گردد، این سوّمین دفعه از کلید خوردن این تصمیم است، بار نخست شاید بیش از چهارده ماه پیش و بار دوّم تا همین نزدیکی مطرح بوده است. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شش و چهارده دقیقهٔ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی.

اگر چنین فضای فکری و نگرشی نزدیک به واقع باشد چند درصد محتمل است اگر همین لحظه تیر خلاص را به سمت جمجمهٔ آقای خامنه‌ای رها سازیم فردی در جهان از خطر مرگ رهایی یابد، بیست و دو و سی و هفت دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

به نظر یکی از شگردهای آقای خامنه‌ای نزدیک شدن به افراد در قالب خیرخواه با ادلّه است، گویا آقای خمینی را نیز چنین در چند سال پایانی همراهی داشته‌اند، مهره‌ای کوچک برای چشم یا چشمانی از گدا مسلکانی پوک خِرَدِ غلط چون مقلّدان رهرو یا رهروان راهی شبیه راه آقای علی یا ترقّی طلبانی کم دقّت و احتمالاً فاقد شرافت و یا شرکای این قبیل افراد در جهت هدف و تخریب و کسب مهره‌ای سنگین‌تر، آقای علی پسر خواندهٔ حضرت محمّد خاتم سلسلهٔ پیامبران از فرزندان حضرت آدم، ده و هشت دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

اگر افرادی چون آقایان خاتمی، روحانی و موسوی صدایی دارند و ابرویی برای کج داشتن دست کم در دوران آقای خامنه‌ای به نظر زیر سایهٔ آقای خامنه‌ای است وگر نه ایشان مثال تخته پاره‌ای هستند بر آب، بلا نسبت سایه و تخته پاره و آب، چنین گمان برده‌ایم. نوزده و چهل و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

دو و سی و هفت دقیقهٔ یکشنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض را بر احراز دستگیری آقای خامنه‌ای بگیریم به گمان شما چه مدّت زمان نیاز هست تا کارگزاران ایشان از مخابرهٔ این حجم اطّلاعاتی فارغ بیایند، تا مجراهای سخن ولایت فقیه اندود شود و رخنه‌های هم مسیر با آن جریان شناسایی و بر طرف گردد، آیا شما از شاکیان وضعیّت موجود هستید یا هم پیمانان این افراد.

پانزده و هجده دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، گویا آقای میر حسین موسوی را آقای خامنه‌ای به عنوان راننده و بازوی اجرایی(شر خر) با خود به تهران آورده‌اند، پیشتر در خصوص اعدام‌های شصت و هشت اشاراتی شده است که به نظر از جانب آقای خامنه‌ای صحنه سازی و تدارک شده‌اند، گویا فرد پشت پردهٔ اجرای این فرآیند آقای میر حسین موسوی بوده است، البتّه سر نخ ترور آقای خامنه‌ای نیز به نظر به آقای خمینی باز می‌گردد، چنین به گمان ما رسیده است.

سیزده و چهارده دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا می‌توان تاثیر آقای خامنه‌ای را در شرایط اجتماعی این مرز و حتی اجتماع جهانی نا دیده گرفت، آیا مناسب است کرکره و کار و بار جامعه را برای بر طرف کردن عنصری همچون آقای خامنه‌ای پایین کشید و تعطیل کرد. البتّه در این خصوص شاید بیش از حدود بیست ماه پیش اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، در مضمونی نظیر اینکه احتمالاً لازم نباشد برای حشراتی چنین مملکت را بسیج کنیم، بلا نسبت حشرات، در مجموع چنین گمان برده‌ایم.

دو بامداد سی آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر شما آیا پیشنهاد دستگیری آقای علی خامنه‌ای مقبول اجماع نظر اجتماع واقع شده است، اگر چنین است دلیل اینکه رفتار با ایشان شرایطی غیر از متّحمی خطرناک با جرایم سنگین است چه موضوع یا موضوعات و افرادی هستند، آیا از نظر شما احتمال عدم دستگیری و محاکمهٔ ایشان یا احتمال عدم دخالت ایشان در این وضعیّت حاکم محتمل است، احتمالاً بتوان گفت ما فاصلهٔ زیادی داریم از نفَس و رفتاری که در سال نود و هشت آقای خامنه‌ای داشتند با آنچه امروز دارند، البتّه این مسیر بیش از این دو سه سال طی شده است، ما پیشتر اشاره‌ای به فالی از حافظ داشتیم که مربوط به چیزی در حدود شش یا هفت سال گذشته است که گمان می‌بریم بر اساس آن آقای خامنه‌ای خانوم صدف طاهریان را برای آقای محمّد جواد آذری جهرمی گرفته‌اند، بنهفت آب که رنگش به صد آتش نَرَود آنچه با خرقهٔ زاهد مِیِ انگوری کرد.

بیست و یک و بیست و چهار دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار دستگیری آقای خامنه‌ای را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *