ساختار نخست وزیری

یک و بیست و پنج دقیقهٔ بامداد یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حرکت به سمت ساختار نخست وزیری به پیشنهاد تغییر داده شده است.

تامین خودرو افراد تحت قیمومیّت بهزیستی

بیست و سه و سه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تامین خودرو افراد(تسلا ۳ تولید داخل، دویست و شش تا برقراری تولید) تحت تکلّف بهزیستی در هجده سالگی به پیشنهاد تغییر داده شده است. یک و پنج دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، هجده[…]

کوید ۱۹، کرونا ویروس

نه و چهل و دو دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به کوید را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

تامین لپ تاپ دوران تحصیل

بیست و دو پنجاه و شش دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تامین لپ تاپ افراد در دوران تحصیل به پیشنهاد تغییر داده شده است.

اینترنت

بیست و دو و پنجاه و سه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به اینترنت به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر در خصوص اینترنت با شرایطی نیم بها و اینترنت بدون هزینه برای افراد سخن به میان آورده‌ایم.

مراکز تفریحی

بیست و یک و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار احداث مراکز تفریحی همچون کازینو، روسپی خانه و میخانه و بار به پیشنهاد تغییر داده شده است.

مکاشفات، مشاهدات

نوزده و چهل و یک دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص مشاهدات و مکاشفات و آنچه به نظر ما رسیده پیشتر مواردی مطرح شده است، از قبیل امکان شنیدن و دریافت آنچه شما بر زبان جاری می‌سازید یا آنچه فکر می‌کنید از جانب برخی افراد دورتر[…]

نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد. بیست و دو و چهل و یک دقیقۀ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. "خود یک" پیش از "ویرایش است" حذف گردید. دو و هجده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.