وزارتخانه

در خصوص پیشنهاد وزارت نفت به عنوانی سازمانی زیر نظر وزارت معدن اجرای این پیشنهاد به نظر ممکن است هزینه‌ای بر جامعه تحمیل کند. یک و سی و شش دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

یازده و پنجاه و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و[…]

مجمع ملل

در صورت تمایل به مشارکت اجتماعی جوامع از جمله جامعهٔ فلتا در برپایی مجمع ملل ما گمانی به عدم تناسب نداریم، این موضوع فاقد هر نوع پیش شرط است. دستهٔ مجمع ملل و شمول دستهٔ فلتا افزوده گشت، بیست و دو و سی و شش دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد[…]

نجات از مرگ

برای نجات دادن کسی از مرگ احتمالاً باید نخست زندگی را شناخت. چنین گمان برده‌ایم. آیا نشناختن زندگی کفایت است بر منفعل بودن در مواجهه با چنین موضوعاتی، مرز افعال آن کجاست. هفت و پنجاه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شامل بودن به دستهٔ اختیار و خانواده[…]

شرافت

شرافت احتمالاً فاصلهٔ سکوت و کلام است در قبال فاقد شرافتانی که بسیاری از خلق یا دست کم تبلیغات جاری در اذهان بزرگش می‌پندارند یا به عرصهٔ پندار می‌کشند همچون آقای غزّالی، البتّه در مقام استادی ممکن است به شکلی عنوان گردد همچون سخنان اخیر آقای دکتر عبد الکریم سروش در خصوص[…]

خطا

خطا از تکرار است و تکرار از خطا، پیشتر به این مضمامین یا بخشی از آن احتمالاً اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، شاید سهل شمردن موضوعات نیز در این بحث دخیل باشند وقتی زندگی به عبور می‌گذرد، حالا می‌گفتی، حالا می‌رفتی حالا انجام میدادی، حالا بگیر، حالا بیار، حالا هم برو، همه چیز[…]

آقای حسن روحانی

احتمالا در طول ماه گذشته ما به مشکل کم شدن نور صفحهٔ اندرویید و گاهی وضعیّت تلق خاکستری بر صفحهٔ اندرویید برخورد داشته‌ایم، شرایطی که رنگ‌ها نا صحیح و گاهی لمس احتمالاً دچار مشکل بوده است، نور یکبار و رنگ احتمالاً بیشتر اتّفاق افتاده است، گمان برده‌ایم از جانب آقای حسن روحانی[…]

نسخهٔ پیام‌های ارسالی

در ارسال پیام پیشتر سعی می‌شد پیام تکراری ارسال نگردد و اگر در دور بعد محل پیامی از آن دست می‌داشت پیام بعدی برای آن ارسال نمی‌گشت که احتمالاً ارسال دوباره مناسب می‌بود، به نظر اشخاصی که نخستین پیام‌ها را در نقشهٔ گوگل در حدود سه تا چهار ماه گذشته دریافت داشته‌اند[…]

نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد. بیست و دو و چهل و یک دقیقۀ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. "خود یک" پیش از "ویرایش است" حذف گردید. دو و هجده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.