تماس

اگر مایل به ارسال پیام به صورت ناشناس هستید پیام خود را بدون قید نام و ایمیل ارسال بفرمایید، هیچ یک از کادرها ضروری نیستند با این حال رهگیری شما احتمالاً ممکن باشد.

    ویرایش در هفده و سیزده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی. ارسال دارید به ارسال بفرمایید ویراست شد، ویرگول پس از ضروری نیستند حذف شد، “از جانب وضعیّت دیگری” در موضوع رهگیری حذف شد، تاریخ ویراست به پس از فرم تماس منتقل شد، نوزده و چهل و سه دقیقهٔ شنبه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.