آقای عادل فردوسی پور

به نظر آقای عادل فردوسی پور مجری برنامهٔ نود در شبکه سه مسئول نظارت بر فرایض تفتیش عقایدی همچون اطمینان حاصل نمودن از برپایی نماز تمامی کارمندان نیروی انتظامی در شهر تهران هستند. پیشتر در خصوص حکایت نماز، عصر محمّد نبی و آنچه این دلق پوشان بر علیه هستند سخن به میان[…]

تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن[…]

بهرهٔ بانکی

شش و سی و دو دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، گمان می‌برید تداوم رفتارهایی در جهت پاسداشت و حفظ نگهداری یاد افراد به گمان ما غلطی چون آقای علی و سلسهٔ نقل شدهٔ ایشان چه میزان در مواردی همچون تفتیش عقاید و رباخواری ساختار یافته در بتن حکومت تاثیر[…]

تفتیش عقاید

بیست و بیست و شش دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر تفتیش عقایدی هست شما جزو تفتیش کنندگانید یا تفتیش شوندگان.

آزادی اندیشه

دوازده و سیزده دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از تردّد و فعّالیّت آزاد افراد، هنرمندان و هر آنکه از این موجودات به گمان ما با سرکردگی منحرف غلطی چون علی و سلسلهٔ نقل شده‌اش به دست همین جریان زاویهٔ فکری دارد چه کارهایی انجام شده است.

[…]