همزیستی با سرطان

به نظر برخی از سایت‌های اینترنتی صرفا به دلیل محتوای علمی مناسب در مسیر فیلترینگ و جدا سازی از فضای دسترسی عادی اجتماع حاضر قرار گرفته‌اند همچون سایتی که در ادامه پیوند آن معرّفی شده است.

https://rudrastyh.com/

اگر[…]

رودخانه، ماهی مرده، شنای خلاف جهت

یکی ماهی مرده نیز احتمالاً بتواند در جهت رودخانه شنا کند امّا این بدان معنی نیست که کار درست لزوما همیشه شنا در خلاف جهت رودخانه است، این قبیل حرکت‌های رادیکال به گمان ما از مرغوب‌ترین انواع خدمتکاری همان موضوعاتی است که با آنها به گمان خویش در اختلاف نظریم، چون فلان[…]