نفت

مایلیم مناطق دارای نفت در تمام سرنوشت آن تاثیر تمام داشته باشند، اینکه چه میزان از گستره و شعاعی را این موضوع شامل شود احتمالاً نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، هرچه هست گمان نمی‌بریم تهران، اصفهان یا مشهد و قم دارای نفت باشند و در این خصوص و انواعی چنین مایلیم[…]

زمین گیر

به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت[…]

کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]