شرافت

شرافت احتمالاً فاصلهٔ سکوت و کلام است در قبال فاقد شرافتانی که بسیاری از خلق یا دست کم تبلیغات جاری در اذهان بزرگش می‌پندارند یا به عرصهٔ پندار می‌کشند همچون آقای غزّالی، البتّه در مقام استادی ممکن است به شکلی عنوان گردد همچون سخنان اخیر آقای دکتر عبد الکریم سروش در خصوص[…]

گمانی از دیداد پزشک

تولید کوید، درمان‌های گسستی چون شوک، روش‌های ترک اجباری چون کمپ‌های NA، تولید مخدّرات صنعتی، رفتارهای پزشکی فاقد شرافت و شراکت در این قبیل، شاید بتوان گمان برد آنکه به تولید درد است از درمان بی نیاز است، گویی این قبیل افراد در فضای مدیریّت شده بدون اختیار خویش قادر هستند ملاقاتی[…]