شعار مرگ

اگر فرض را بر این بگیریم که سر دادن شعار مرگ بر این و آن به اجبار از افراد نمی‌جوشد دلیل تداوم شعار مرگ در سطح جامعه چیست. چهارده و پنجاه و پنج دقیقهٔ چهارشنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.

دشمن دانا دوست نادان

یکی دشمن دانا از هزار دوست نادان بهتر است، هزار در معنای بسیار است. پیشتر به این مضمون اشاره داشته‌ایم، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، هجده و چهل و سه دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.