دشمن دانا دوست نادان

یکی دشمن دانا از هزار دوست نادان بهتر است، هزار در معنای بسیار است. پیشتر به این مضمون اشاره داشته‌ایم، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، هجده و چهل و سه دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

تعصّب

آیا نوعی از تعصّب موجود است که خشک و کور نباشد، فرق تعصّب با تعهّد در چیست، چه چیزهایی را در تعصّب به راحتی می‌توان کنار گذاشت، دایرهٔ حریم انسان با چه موضوعاتی تعریف می‌شود، آیا انسانِ بدون اختیار را می‌توان به راحتی انسان نامید یا دست کم در مواجهه با آن[…]

نجات از مرگ

برای نجات دادن کسی از مرگ احتمالاً باید نخست زندگی را شناخت. چنین گمان برده‌ایم. آیا نشناختن زندگی کفایت است بر منفعل بودن در مواجهه با چنین موضوعاتی، مرز افعال آن کجاست. هفت و پنجاه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شامل بودن به دستهٔ اختیار و خانواده[…]

شرافت

شرافت احتمالاً فاصلهٔ سکوت و کلام است در قبال فاقد شرافتانی که بسیاری از خلق یا دست کم تبلیغات جاری در اذهان بزرگش می‌پندارند یا به عرصهٔ پندار می‌کشند همچون آقای غزّالی، البتّه در مقام استادی ممکن است به شکلی عنوان گردد همچون سخنان اخیر آقای دکتر عبد الکریم سروش در خصوص[…]

خطا

خطا از تکرار است و تکرار از خطا، پیشتر به این مضمامین یا بخشی از آن احتمالاً اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، شاید سهل شمردن موضوعات نیز در این بحث دخیل باشند وقتی زندگی به عبور می‌گذرد، حالا می‌گفتی، حالا می‌رفتی حالا انجام میدادی، حالا بگیر، حالا بیار، حالا هم برو، همه چیز[…]

ترس، فراموشی، خلسه ، غفلت

به نظر کسانی هستند که بر ترس و فراموشی و خلسه و غفلت و خواب انسان‌ها در عالم هستی کار می‌کنند، به گمان ما دست کم غالب روحانیون ادیان ابراهیمی احتمالاً از این دسته هستند، جنبهٔ فراموشی و خواب شاید به دایرهٔ اختیار نزدیک‌تر باشند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هفت و[…]

ایثار

شما جیب ما را نزن ایثار پیشکش، پیشتر به مضمونی چنین اشاره شده است که گمان برده‌ایم احتمالاً ممکن است به گمان برسد، همینطور مطرح شده است بحثی در خصوص استفاده از کلماتی چون ایثار در ساختار حکومت که ممکن است حدّاقل دو ماه حقوق برای فرد هزینه در بر داشته باشد،[…]