جاده، راه و بزرگراه

بیست و پنجاه و شش دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار سزای مجری، ناظر و کارفرمای آسفالت را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

بیست و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، اتوبان و مسیر افغانستان[…]