زیگورات و زنده به گوری دختران

آیا نمی‌توان این احتمال را محتمل دانست که زنده به گوری دختران و عدم تمایل به آن جنس از مراکز تمدّنی چون جنوب غرب فلتا، ایلام و لرستان و خوزستان و بوشهر زمانی به منطقهٔ صحرایی و کویری در آن سوی دریا نفوذ کرده است. یازده و چهار دقیقهٔ جمعه ده دی[…]

نان بربری

آیا مناسب نخواهد بود بازنگری در نام این نان که به بربری شهرت یافته است، به نظر بوی رضاشاهی دارد این نام گذاری، چنین گمان برده‌ایم. بر همین گمان شمول دسته‌ای چون فاشیسم افزوده شد، هجده و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

آقای یزید پسر آقای معاویه

به نظر شاید بتوان دو موضوع را در خصوص آقای یزید مطرح داشت، نخست اینکه کشته شدن آقای حسین را منع نداشته‌اند و دوّم که شاید مهلک‌تر از مورد نخست باشد مجال دادن به گستاخانی از این سلسله است، گویا نخستین سوگواری تاریخ را برای آقای حسین آقای یزید گرفته است، به[…]

کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]

آقای رضا شاه پهلوی

پسر رضا شاه از سرطان وقتی تقریباً هیچ جایی در دنیا برای ماندن نداشت از دنیا رفت، مصر گویا نخست برای افتادن آبها از آسیاب سکوت اختیار نمود و بعدها آقای محمّد رضا شاه پهلوی را آقای انور سادات پذیرفتند، به نظر دختر ایشان هم زمانی همسر آقای محمّد رضا شاه پهلوی[…]